Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športno treniranje - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa:  Univerzitetni študijski program prve stopnje Športno treniranje

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2021/22 (vpisni pogoji, predmetniki in druge obvezne sestavine študijskih programov)


Navedba strokovnega naslova:

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom je DIPLOMANT ŠPORTNEGA TRENIRANJA (UN) / DIPLOMANTKA ŠPORTNEGA TRENIRANJA (UN). Okrajšava strokovnega naslova je dipl. šp. tren. (UN)


Trajanje programa:

Študij traja 6 semestrov (3 leta) in obsega skupaj 180 KT.


Opredelitev temeljnih ciljev programa:

 • Izobraževanje trenerjev za potrebe vrhunskega športa na vseh nivojih
 • Izobraževanje trenerjev športa za področje storitvenega sektorja

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Sposobnost timskega dela in dobrega komuniciranja
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi
 • Uporaba splošnih pedagoških strategij ravnanja
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika
 • Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov
 • Poznavanje etike in kodeksov strokovnega področja
 • Splošne organizacijske sposobnosti
 • Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahteve, zakonodaja, dokumentacijske potrebe, pravni vidiki dela v športu)
 • Informacijska pismenost
 • Komuniciranje v tujem jeziku
 • Poznavanje prve pomoči

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa
 • Poznavanje zdravstvenih vidikov športa
 • Poznavanje fizioloških vidikov športa
 • Poznavanje osnovnih biomehaničnih vidikov športaUporaba teoretičnih konceptov športne vadbe
 • Poznavanje in razumevanje organiziranosti športa
 • Občutljivost/odprtost za ljudi, upoštevanje socialnih okoliščin športa
 • Obvladovanje športnih znanj, veščin in tekmovalne izkušnje izbrane športne panoge
 • Sposobnost načrtovanja, organizacije, izvedbe in nadzora športnega treniranja
 • Znanja o športnikih in njihovih razvojnih značilnostih
 • Poznavanje pedagoških in didaktičnih vidikov procesa športne vadbe
 • Obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju
 • Razumevanje in uporaba pravil sojenja v izbrani športni panogi
 • Razumevanje in obvladovanja razvoja športa
 • Poznavanje reševanja iz vode
 • Razumevanje tekmovalnih sistemov in sposobnost organizacije tekmovanj
 • Sposobnost komunikacije in vodenja športnikov in ekip
 • Sodelovanje in komunikacija s starši športnikov, funkcionarji, sodniki, agenti, mediji

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se univerzitetni študijski program 1. stopnje Športno treniranje  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu. Strokovno izobražen delavec v športu je opredeljen v 48. členu Zakona o športu (Ur. list, št. 29/17)

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Športno treniranje Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov :

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017
2015/2016
2014/2015