Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpisi 2023/2024

Obvestilo o delovanju mednarodne pisarne v času dopustov

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo mednarodna pisarna od 29. 7. 2024 do vključno 16. 8. 2024 zaprta.

Vljudno prosimo, da vse zadeve, ki vključujejo mednarodno pisarno, sprožite najkasneje do petka, 19. 7. 2024.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Mednarodna pisarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Razpis Erasmus+ praksa za leto 2024/25 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, odda prijavo na svoji matični fakulteti vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti, za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje mobilnosti. Izjema so študentje, ki bodo mobilnost izvedli kot mladi diplomanti in pri katerih je edini pogoj, da prijavo in zahtevane priloge oddajo pred zaključkom študija (to je datum zadnjega izpita ali zagovora končnega dela in ne datum, do katerega ima študent status).

Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2025). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v okviru tega razpisa od 1.10.2024 do 30.09.2025.

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti in najkasneje do 15.6.2025 (notranji rok UL FŠ).

Prijava mora vsebovati:

 1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (prijavnico se izpolni v aplikaciji VIS). 
 2. originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS. LEARNING AGREEMENT
 3. motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije: kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti; kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS
 4. veljavno potrdilo o vpisu (referat), ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da  ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija).Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v  naslednje študijsko leto, ki ga izda referat matične fakultete. Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave od 10.9.2024 naprej do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2025. 

Prijave v VISU UL FŠ bodo možne od 2.7.2024 naprej. Upošteva se samo popolne prijave.

Mednarodna pisarna UL FŠ

_______________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA KRATKOROČNO MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN/ALI PRAKSE

V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131 2023

V okviru tega razpisa program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na instituciji v tujini.

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi. Za nadaljnje povečanje sinergij s programom Obzorje Evropa se lahko te mobilnosti izvajajo tudi v okviru raziskovalnih projektov, financiranih s sredstvi iz programa Obzorje Evropa, ob popolnem spoštovanju načela preprečevanja dvojnega financiranja aktivnosti s sredstvi EU. Minimalna delovna obveznost študenta na praksi je 25 ur na teden.

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja (razen v regijah 13 in 14 ter 3. državah, ki niso pridružene programu Erasmus+) so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, z javnimi organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni);
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja (vključno z gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati);
 • raziskovalni inštituti;
 • fundacije;
 • šolski/inštitutski/izobraževalni centri;
 • neprofitne organizacije in združenja ter nevladne organizacije;
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti z namenom udeležbe na konferencah v tujini.

Kratkoročna doktorska mobilnost v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določena z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator/delodajalec na tuji instituciji. Študijskemu sporazumu za študij mora kandidat priložiti tudi plan dela/raziskovanja. Ta dva dokumenta sta pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Če bo študent za kratkoročno doktorsko mobilnost prejel kreditne točke (ECTS), se to prav tako opredeli v Študijskem sporazumu.

Študent lahko v okviru tega razpisa kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom študija izvede v sodelujočih državah programa Erasmus+ (članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija) ter v partnerskih državah regije 13 in 14 in v 3. državah, ki niso pridružene programu Erasmus+.

Študent lahko v okviru tega razpisa kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom prakse izvede v sodelujočih državah programa Erasmus+ (članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija). V partnerskih državah regije 13 in 14 in v 3. državah, ki niso pridružene programu Erasmus+, pa le v primeru, da prakso izvede na akreditirani visokošolski instituciji.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ mobilnosti mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju kratkoročne mobilnosti ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 1. julija 2024 do najkasneje 30. junija 2025 oz. do porabe sredstev, v kolikor to nastopi prej.

Članica potrdi prijavo študenta in vsebino Erasmus+ Študijskega sporazuma s podpisom le-tega. Pravočasno oddane in popolne prijave posreduje Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju: USMS) v predpisani tabeli, in sicer preko odlagalnega mesta na Sharepointu USMS, najkasneje v 5 dneh po prejemu prijave. Odobritev prijav za Erasmus+ finančno pomoč bo potekala sprotno, glede na datum prejema prijave s strani članice, do porabe sredstev. USMS študentu posreduje navodila za oddajo spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč na VIS UL, ki jo mora študent oddati vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.

 

FINANČNA DOTACIJA ERASMUS+

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija CMEPIUS Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter za morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana PRED začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu, to je lahko prvi dan predavanj/dela, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu.

Erasmus+ finančna pomoč sofinancira stroške mobilnosti v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Dotacija je lahko odobrena samo za čas v okviru najkrajšega oz. najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo (npr. državno štipendijo, Zoisovo štipendijo …).

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na kratkoročno mobilnost.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v projektu KA131 2023 znašala:

TRAJANJE MOBILNOSTI

DNEVNI ZNESEK

ENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*

do vključno 14. dneva fizične mobilnosti

79 €/dan

100 €

od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti

56 €/dan

150 €

 

Po potrebi sta lahko v finančno pomoč zajeta tudi po 1 dan potovanja pred aktivnostjo in 1 dan po njej.

 

Morebitne stroške pridobitve vize in zavarovanja krije študent sam.

V okviru tega razpisa se lahko študentu, ki mu je odobrena osnovna Erasmus+ dotacija za kratkoročne doktorske mobilnosti, izplačajo naslednji finančni dodatki:

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za študente z manj priložnostmi.

Pogoji za upravičenost do tega dodatka so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima status študenta s posebnimi potrebami ali
 • ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali
 • da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
 • odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
 • odločbo ZZZS ali
 • odločbo ZRSŠ ali
 • odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
 • da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
 • da prihaja iz rejniške družine ali
 • da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

V primeru, da prijavitelj nima slovenskega državljanstva, mora, da bi bil upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi, predložiti druga ustrezna dokazila (originale in prevode v angleščino ali slovenščino), ki izkazujejo, da prihaja iz okolja z manj priložnostmi. To so:

 • potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, koliko oseb živi skupaj s prijaviteljem v skupnem gospodinjstvu;
 • potrdila o prihodkih prijavitelja in vseh družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za celotno koledarsko leto 2023.

 

Študenti, ki bodo prejeli dodatek za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator).

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

23 €

/

med 100 in 499 km

180 €

210 €

med 500 in 1999 km

275 €

320 €

med 2000 in 2999 km

360 €

410 €

med 3000 in 3999 km

530 €

610 €

med 4000 in 7999 km

820 €

/

nad 8000 km

1500 €

/

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki ne bodo prejeli dodatka za pot in ki bodo v  kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom, ki so upravičeni do dodatka za pot, se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 dni (2+2) za pot, če je iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve za pot.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

 1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje;
 • na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa.

 Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v VISU vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti. Prijavo odda na svoji članici.

Prijavi mora obvezno priložiti:

v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija:

 • Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter
 • plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse:

 • Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

 

Prijava v VISU bo možna od 6.6.2024 naprej. Več informaciji dobite v priloženem dokumentu.

Mednarodna pisarna UL FŠ

Priloga_ Razpisno besedilo

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis izmenjav za študijsko leto 2024 - 2025 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Izbrani študenti razpisa (prednost imajo študenti prve stopnje) so opravičeni le plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

Razpis je objavljen na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/  Tukaj najdete tudi posamezne prijavnice.

Popolne vloge morajo prispeti na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje , Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: intern.office@uni-lj.si , najkasneje do vključno 12.2.2024, ne glede na način dostave.

Več informacij dobite pri: Helena Deršek Štuhec, e-mail intern.office@uni-lj.si, tel. 01 2418592

Glede sofinanciranja stroškov poti in bivanja poglejte si v tej povezavi tudi razpis AD Future

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendija-za-studijske-obiske-dijakov-studentov-v-tujini-za-leto-2023-348-javni-razpis

 

Lep pozdrav,

Mednarodna pisarna UL FŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Razpis »Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/25«

 • Informativni dan za Erasmus+ študijske izmenjave za dolgoročno mobilnost bo potekal v ponedeljek 15. 1. 2024 ob 13.30 uri v predavalnici A. Vljudno vabljeni!

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/25:

 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je četrtek, 1. 02. 2024. (Razpis je odprt od 21.12.2023 dalje)
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene). 
 • Več informacij in seznam partnerjev najdete na tej povezavi https://www.fsp.uni-lj.si/studij/mednarodno-sodelovanje/
 • Pri nekaterih partnerjev (glej seznam partnerjev) je potrebno oddati tudi potrdilo o znanju jezika posamezne države
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 Vsebina vloge in priloge

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani.
 • Potrdilo  o znanju tujega jezika (ker je to potrebno)

Mednarodna pisarna UL FŠ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________