Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

Obvestilo o delovanju mednarodne pisarne v času dopustov

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo mednarodna pisarna od 29. 7. 2024 do vključno 16. 8. 2024 zaprta.

Vljudno prosimo, da vse zadeve, ki vključujejo mednarodno pisarno, sprožite najkasneje do petka, 19. 7. 2024.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Mednarodna pisarna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Erasmus+ praktično usposabljanje 2024/2025

 

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov prve, druge in tretje stopnje z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2024-25.

Razpis je odprt (VIS) od 2.7.2024 do 15.6.2025 oz. do porabe sredstev. Za prijavo je potreben podpisan študijski sporazum za prakso s strani študenta, delodajalca in domačega Erasmus+ koordinatorja (torej že dogovorjena in potrjena praksa pri izbranem delodajalcu za določeno obdobje).

Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v okviru tega razpisa od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2025.

Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2025. 

Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija. Ne more pa študent neposredno pred ali po dolgoročni Erasmus+ mobilnosti za prakso pri isti organizaciji izvesti še kratkoročno Erasmus+ mobilnost za prakso doktorskih študentov.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • Da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL.
 • Diplomanti, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta), obvezno do datuma zaključka študija in opravijo praktično usposabljanje po zaključku študija, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2025. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit (odvisno od članice) in ne datum, do kdaj ima študent status študenta,

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja v okviru Erasmus programa ter predvidenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Prekinitve in predčasni zaključki mobilnosti morajo biti vnaprej odobreni s strani Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje.

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diploma 1. stopnje oz. magisterij 2. stopnje) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2025. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit (odvisno od pravil članice) in ne datum, do kdaj ima študent status študenta.

Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«,) ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici.

NAČIN PRIJAVE:

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, VSAJ EN MESEC pred začetkom mobilnosti. Prijava z vsemi zahtevanimi prilogami se odda preko VISa – študijsko leto 2024-25.

Prijava mora vsebovati:

1. Sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje,  ki je že potrjen in podpisan s strani delodajalca, oddelčnega koordinatorja in študenta,

2. motivacijsko pismo(lahko v slovenskem jeziku),

3. Potrdilo o vpisu oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednje študijsko leto

(Opomba: Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje, z izjemo mladih diplomantov, ki se morajo prijaviti pred zaključkom študija. Status prijavitelja ali odhaja na prakso kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant, se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti.)

Matična članica podatke o izbranih kandidatih tedensko posreduje v predpisani Excel tabeli Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje preko odlagalnega mesta na Sharepointu. UL bo študenta obvestila o odobritvi prijave na razpis in posredovala navodila za oddajo VISUL spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč ter spletni jezikovni pripravi. Popolno VISUL spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč z namenom praktičnega usposabljanja mora študent oddati vsaj deset delovnih dni pred začetkom mobilnosti in je pogoj za odobritev Erasmus+ finančne pomoči.

Prijave bomo na UL posredovali po 10.9.2024. Štipendijske pogodbe za SMP 2024 25 bo UL začela izdajati po 16.9.24.

Finančna pomoč

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji organizaciji (delodajalec), torej prvi delovni dan. Kot zadnji dan se šteje dan, ko študent zaključi z delom na tuji organizaciji (delodajalec).

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira praktično usposabljanje v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na praktično usposabljanje v tujino.

Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija. Ne more pa študent neposredno pred ali po dolgoročni Erasmus+ mobilnosti za prakso pri isti organizaciji izvesti še kratkoročno Erasmus+ mobilnost za prakso doktorskih študentov.

Odobritve Erasmus+ financiranja bodo potekale sproti, do porabe odobrenih sredstev. Načrtujemo, da bodo odobrena sredstva zadostovala za financiranje vseh mobilnosti.

V projektnem letu 2024 Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje (glede na državo mobilnosti) znaša:

Skupina 1:

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska

824 €/mesec

Skupina 2:

Programske države z srednjimi bivalnimi stroški

Ciper, Grčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija, Češka, Estonija

756 €/mesec

Skupina 3:

Programske države z nižjimi  bivalnimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Litva, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Turčija

700€/mesec

V mesečnem znesku je že zajet dodatek za praktično usposabljanje, ki znaša 150 €/mesec. Do tega so upravičeni vsi udeleženci Erasmus+ praktičnega usposabljanja (se ne izključuje z ostalimi dodatki).

V okviru tega razpisa so študenti upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator). Upošteva se enkratna razdalja do kraja mobilnosti.

Višji znesek iz spodnje tabele bo dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali  zeleno, npr. z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Razlika med standardnim potovanjem in zelenim potovanjem bo študentu nakazana po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja in oddani častni izjavi. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ  6  financiranih dni (do 3 v vsako smer potovanja), če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve (razvidno iz predloženih vozovnic).

Študente spodbujamo, da poti, krajše od 500 km opravijo z zelenim prevoznim sredstvom. Za Erasmus + študente je na voljo posebna ponudba Erasmus+ Interrail vozovnice.

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 6 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

28 €

56 €

med 100 in 499 km

211 €

285 €

med 500 in 1999 km

309 €

417 €

med 2000 in 2999 km

395 €

535 €

med 3000 in 3999 km

580 €

785 €

med 4000 in 7999 km

1188 €

1188 €

8000 km ali več

1735 €

1735 €

 

Študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250€/mesec.

Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima status študenta s posebnimi potrebami ali
 • ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali
 • da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
 • odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
 • odločbo ZZZS ali
 • odločbo ZRSŠ ali
 • odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
 • da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje (npr. pokojnina, preživnina) ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
 • da prihaja iz rejniške družine ali
 • da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti. Do dodatka za posebne potrebe bodo upravičeni, v kolikor jim že dodatek za manj priložnosti ne bo zadoščal za kritje dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli zaradi narave svojih posebnih potreb. Popolno vlogo s prilogami mora študent s posebnimi potrebami USMS oddati vsaj 45 dni pred začetkom mobilnosti.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, v kolikor bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil razpis za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2024 in bo UL uspešna pri prijavi na ta razpis. Doslej so bili do tega dodatka upravičeni študenti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji

ali

 • sem državljan druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo

ali

 • sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas

ter

 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2023 v okviru programa Erasmus (343. JR),
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

Višina Dodatka k Erasmus+ finančni pomoči za projekt 2024 še ni znana. V letu 2023 je znašal 50,43 € na mesec.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Morebitna dodatna merila in ostale specifične informacije posamezne članice objavijo na svojih spletnih straneh.

 NAKNADNE SPREMEMBE RAZPISA OZ. RAZPISNIH POGOJEV

Univerza v Ljubljani, kot izvajalec tega razpisa, si pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev sodelovanja na razpisu lahko opravi kadar koli. O vseh spremembah in novostih bo izvajalec obveščal z objavami na spletnem mestu:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus+_mobilnost_za_prakso/.

 

Mednarodna pisarna UL FŠ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV

Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

v študijskem letu 2024/2025

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi ter kot ključne vsebine in aktivnosti naslavlja vključevanje in raznolikost, okolje in boj proti podnebnim spremembam (zeleni Erasmus+), digitalno preobrazbo ter udeležbo v demokratičnem življenju, skupnih vrednotah in državljanskem udejstvovanju.

Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki bodo do leta 2024/2025 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, Erasmus+, Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev. 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement), ki ga sklenejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Z vseh treh strani sklenjen Študijski sporazum je pogoj za izdajo Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS, pri čemer pa študente spodbujamo, da med izmenjavo opravijo polno študijsko obveznost, kar znaša 30 ECTS na semester oz. 60 ECTS ne leto.

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo na izmenjavi pridobili manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Partnerske institucije UL FŠ so:

 1. CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Erasmus koda: CZ BRNO05); prva in druga stopnja
 2. CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA (Erasmus koda: CZ PRAHA07); prva, druga in tretja stopnja 
 3. CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC (Erasmus koda: CZ OLOMOUC01); prva, druga in tretja stopnja 
 4. DE, UNIVERSITAT KONSTANZ, KONSTANZ (Erasmus koda: D  KONSTAN01 ); prva  stopnja
 5. DE, UNIVERSITAET LEIPZIG, LEIPZIG  (Erasmus koda: D  LEIPZIG01 ); prva in druga stopnja 
 6. DE, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN, BERLIN  (Erasmus koda: D  BERLIN13); prva stopnja
 7. DE, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, JENA (Erasmus koda: D  JENA01); prva-, druga- in tretja stopnja 
 8. DE, TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN (Erasmus koda: D KAISERS01); prva stopnja
 9. AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN (Erasmus koda: A  WIEN01); prva stopnja
 10. ES, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, BADAJOZ (Erasmus koda: E  BADAJOZ01); prva in druga stopnja 
 11. ES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR", VALENCIA (Erasmus koda: E  VALENCI11 ); prva stopnja  (potrebno priložiti potrdilo  o znanju španščine B1)
 12. ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA (Erasmus koda: E  GRANADA01); prva stopnja
 13. ES, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Erasmus koda: E  LAS-PAL01); prva stopnja
 14. ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, MADRID (Erasmus koda: E  MADRID05); prva in druga stopnja 
 15. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW (Erasmus koda: PL WROCLAW08 ); prva in druga stopnja 
 16. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO, POZNAN (Erasmus koda: PL POZNAN08); prva stopnja
 17. HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB (Erasmus koda: HR ZAGREB01); prva-, druga- in tretja stopnja
 18. HR, JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, (Erasmus koda: HR OSIJEK01), prva in druga stopnja
 19. HR, FACULTY OF KINESIOLOGY SPLIT, (Erasmus koda: HR SPLIT01), prva, druga in tretja stopnja  
 20. PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA (Erasmus koda: P  COIMBRA01 ); prva in druga stopnja
 21. PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTO (Erasmus koda: P  PORTO05) ; prva stopnja
 22. PT, UNIVERSITY OF PORTO, Porto (Erasmus koda: P PORTO02); prva in druga stopnja
 23. PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON, (Erasmus koda: P  LISBOA109 ); prva stopnja
 24. PT, UNIVERSITY OF MAIA, Maia, (Erasmus koda: P MAIA01) prva stopnja
 25. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO, ROMA (Erasmus koda: I  ROMA05 ); prva in druga stopnja (potrebno priložiti potrdilo o znanju italijanščine B2)
 26. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Erasmus koda: I PALERMO01 ); prva in druga stopnja
 27. FI, JYVASKYLAN YLIOPISTO, JYVASKYLA (Erasmus koda: SF JYVASKY01); prva in druga stopnja,
 28. LT, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS , VILNIUS (Erasmus koda: LT VILNIUS04); prva stopnja
 29. EE, TALLINNA ÜLIKOOL, TALLINN  (Erasmus koda: EE TALLINN05  ); prva in druga stopnja
 30. TR, HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA  (Erasmus koda: TR ANKARA03 ) ; prva  in tretja stopnja
 31. TR, GAZI UNIVERSITY, ANKARA (Erasmus koda: TR ANKARA02 ); prva stopnja
 32. FI, LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, ROVANIE (Erasmus koda: SF ROVANIE11); prva stopnja  
 33. LV, UNIVERSITY OF LATVIA, RIGA (Erasmus koda: LV RIGA01); prva stopnja
 34. RS, UNIVERSITY OF BELGRADE (Erasmus koda: RS Belgrade02), prva stopnja
 35. RS, UNIVERSITY OF NIŠ, (Erasmus koda: RS NIS01), prva, druga in tretja stopnja
 36. IS, REJKJAVIK UNIVERSITY (Erasmus koda: IS REYKJAVIK05), druga stopnja
 37. BE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, LEUVEN (Erasmus koda: B LEUVEN01), tretja stopnja
 38. BE , VRIJE UNIVERSITEIT, Brussel, (Erasmus koda: B BRUSSEL01),prva in druga stopnja
 39. F, BORDEAUX UNIVERSITY, (Erasmus koda: FR BORDEAU 58), Prva stopnja (potrebno priložiti potrdilo o znanju francoščine B2)
 40. F, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) (Erasmus koda: F BREST01), prva in druga stopnja (potrebno priložiti potrdilo o znanju francoščine B2)

(Opomba: Trenutno je UL FŠ v fazi podaljšanja Erasmus+ sporazumov s partnerji, iz tega vidika lahko pride do sprememb seznama partnerjev)

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Vsem izbranim Erasmus+ študentom, z izjemo naravnih govorcev, priporočamo, da pred pričetkom mobilnosti opravijo spletno jezikovno preverjanje (OLS) glavnega jezika izmenjave preko platforme EU Academy ter se poslužijo spletnih tečajev, ki so jim na platformi EU Academy na voljo.

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki jih organizirajo univerze v tujini pred začetkom semestra in so hkrati na voljo v sistemu OLS, študenti do finančne dotacije niso upravičeni. Le v primeru, da je tečaj del programa kulturne priprave, pripravljalnega tedna ali da gre za tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali za tečaj splošnega jezika na višji stopnji, kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS, lahko pridobi študent finančno dotacijo tudi za čas trajanja tečaja. Pri tem mora biti tečaj obvezno vključen v Študijski sporazum (Learning Agreement).

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2024 do najkasneje 30. septembra 2025.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

​Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL,
 • da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+,
 • da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.

Preložiti mora tudi sledeča dokazila:

 • potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in na največ dveh straneh.

MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

Merila za ocenjevanje vlog

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija;
 • motivacijsko pismo.

Postopek ocenjevanja vlog

Na podlagi prejetih prijav matična članica izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na članici po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi. Prednost pri izboru imajo kandidati, ki v preteklih letih še niso odpovedali odobrene mobilnosti (razen zaradi višje sile). Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na transparenten, javen in pravilen način. Članice o izboru obvestijo Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje (USMS).

FINANČNA DOTACIJA

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter za morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana PRED začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji (to je lahko zadnji dan predavanj oz. dan zadnjega izpita).

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent z UL podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oz. najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo (npr. državno štipendijo, Zoisovo štipendijo, kadrovsko štipendijo …).

Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih bo imela UL na voljo. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL omejila število mobilnosti na osebo in število financiranih mesecev.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

 

Mesečna finančna pomoč znaša 

Skupina 1:

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija,  Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Lihtenštajn, Nizozemska, Norveška, Švedska

674 €

Skupina 2:

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Ciper, Češka,  Estonija, Grčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija

606€

Skupina 3:

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija,  Srbija, Turčija

550 €

 • vsi študenti, ki bodo šli na izmenjavo, bodo po novem prejeli poleg dotacije za bivanje še sredstva za pot. Uporablja se Erasmus kalkulator. Tisti, ki bodo potovali zeleno, bodo prejeli višji znesek:

 

Sredstva za pot (enkratni znesek)

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 6 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

28 €

56 €

med 100 in 499 km

211 €

285 €

med 500 in 1999 km

309 €

417 €

med 2000 in 2999 km

395 €

535 €

med 3000 in 3999 km

580 €

785 €

med 4000 in 7999 km

1188 €

1188 €

8000 km ali več

1735 €

1735 €

 

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, v kolikor bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil razpis za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2024 in bo UL uspešna pri prijavi na ta razpis. Doslej so bili do tega dodatka upravičeni študenti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji

ali

 • sem državljan druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo

ali

 • sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas

ter

 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2022 v okviru programa Erasmus (331. JR),
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

Višina Dodatka k Erasmus+ finančni pomoči za projekt 2024 še ni znana. V letu 2022 je znašal 46,70 € na mesec.

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250€/mesec. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima status študenta s posebnimi potrebami ali
 • ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali
 • da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
 • odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
 • odločbo ZZZS ali
 • odločbo ZRSŠ ali
 • odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
 • da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje (npr. pokojnina, preživnina) ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
 • da prihaja iz rejniške družine ali
 • da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

Študenti bodo imeli možnost prejeti tudi Dodatek za zeleno potovanje. V projektnem letu 2023 so bila pravila za zeleno pot naslednja:

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Kriteriji in višina dodatka za zeleno pot za projektno leto 2024 še niso znana.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2024. Do dodatka za posebne potrebe bodo upravičeni, v kolikor jim že dodatek za manj priložnosti ne bo zadoščal za kritje dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli zaradi narave svojih posebnih potreb.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Študenti, ki se bodo prijavili na javni razpis UL za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2024/2025 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, o višini Erasmus+ finančne dotacije, o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in spletni jezikovni pripravi (OLS) sproti obveščeni po elektronski pošti.

 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/25:

 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je četrtek, 1. 02. 2024. (Razpis je odprt od 21.12.2023 dalje)
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene). 
 • Pri nekaterih partnerjev (glej seznam partnerjev)je potrebno oddati tudi potrdilo o znanju jezika posamezne države

 

Vsebina vloge in priloge

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani.
 • Potrdilo  o znanju tujega jezika (ker je to potrebno)

 

SPREMEMBE POGOJEV RAZPISA IN FINANCIRANJA

Univerza v Ljubljani si kot izvajalec tega razpisa pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev sodelovanja na razpisu lahko opravi kadarkoli.

O vseh spremembah in novostih bo izvajalec obveščal z objavami na spletnem mestu: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/razpisi/.

 

Mednarodna pisarna UL FŠ