Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpisana raziskovalna področja

Šifra raziskovalca: 38248

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Širše področje raziskovanja je usmerjeno v temeljno razumevanje živčno-mišične funkcije in prenos tega znanja v prakso skozi optimizacijo diagnostičnih protokolov, trenažnega procesa in rehabilitacije športnikov ter ostalih bolnikov z različnimi okvarami gibalnega aparata. Potencialni doktorski kandidat bo imel možnost sodelovanja na področju:

a) validacije novih diagnostičnih metod in testnih baterij za spremljanje živčno-mišične funkcije z namenom optimizacije trenažnega procesa in/ali varne vrnitve v šport po poškodbi;

b) identifikacije talentov v športu;

c) raziskovanja novih metod treninga za izboljšanje živčno-mišične funkcije in strukture;

d) raziskovanja mehanizmov različnega odziva na telesno vadbo ter vprašanja ali ljudje, ki se ne odzivajo na kakršnokoli telesno vadbo res obstajajo;

e) raziskovanje uporabnosti kognitivnih metod vadbe, kot je gibalna predstava (ang. Motor Imagery) pri zdravih ali simptomatičnih posameznikih.

Šifra raziskovalke: 56020

Veda: Družboslovje

Področje: Nevrobiologija; Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja 1:

"Naslov: Vpliv plesne terapije na izboljšanje telesne zmogljivosti in kvalitete življenja ljudi s Parkinsonovo boleznijo

Parkinsonova bolezen (PB) je kronična, napredujoča in multisistemska nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene 1 % prebivalstva, starejšega od 60 let. V svetu za to boleznijo trpi približno 6,1 milijona ljudi. PB je v 3-5% posledica genetskih vzrokov, bolezen pa se kaže s funkcionalno prizadetostjo in poslabšano kakovostjo življenja, saj vpliva na poslabšanje motoričnih in kognitivnih sposobnosti, pojavnostjo depresije, čustvenih težav in nezmožnosti samostojnega življenja. Ples je ena izmed redkih aktivnosti, ki hkrati vpliva na motorične in kognitivne sposobnosti ter socialno in čustveno komponento.

Namen doktorske disertacije bo preučevanje izboljšanja motoričnih sposobnosti in kvalitete življenja ljudi s PB po intervenciji plesne terapije, ki bi trajala od 3 do 6 mesecev. Vzorec bo vključeval bolnike z različno stopnjo PB. Z izbranimi testi bo mogoče preverjati vpliv na izbrane motorične sposobnosti, z vprašalnikom pa vpliv na kvaliteto življenja ljudi s PB. Ugotovitve bodo pokazale ali ima plesna terapija vpliv na izboljšanje preučevanih parametrov in če, v katerih, v kakšnem obsegu jo je potrebno izvajati, da pride do morebitnih sprememb in kakšen vpliv ima pri ljudeh z različno stopnjo napredovanja PB."

 

Research area 1:

"Title: The Impact of Dance Therapy on Improving Physical Performance and Quality of Life in People with Parkinson's Disease

Parkinson's Disease (PD) is a chronic, progressive, and multisystem neurodegenerative disorder that affects 1% of the population over 60 years of age. Globally, approximately 6.1 million people suffer from this disease. PD is a result of genetic causes in 3-5% of cases and manifests with functional impairment and worsened quality of life. It affects the deterioration of motor and cognitive abilities, the occurrence of depression, emotional problems, and the inability to live independently. Dance is one of the rare activities that simultaneously influences motor and cognitive abilities as well as the social and emotional components.

The aim of the doctoral dissertation will be to investigate the improvement of motor abilities and quality of life in people with PD after a dance therapy intervention lasting from 3 to 6 months. The sample will include patients with different stages of PD. Selected tests will assess the impact on chosen motor abilities, and a questionnaire will evaluate the influence on the quality of life in people with PD. The findings will indicate whether dance therapy has an impact on improving the examined parameters and, if so, to what extent it needs to be implemented to bring about potential changes and what influence it has on people with different stages of PD."

 

Predstavitev področja raziskovanja 2:

"Naslov: Analiza nastopa v športnem plesu

Analiza nastopa je ena ključnih elementov za uspešnost vsakega športnika, zato se v veliko športnih panogah uporablja različne tehnološke rešitve za preučevanje športnikovih nastopov. V plesu je uporaba tehnologije, z namenom preučevanja plesalčevega nastopa, še vedno prej redkost kot pravilo. Dosedanje raziskave na področju analize nastopa v plesu so bile po večini z namenom razumevanja fizioloških, biomehanskih in koreografskih zahtev v plesu. V zadnjih letih se je nekaj raziskav nanašalo tudi na preučevanje gibanja in koreografskih značilnosti v športnem plesu s pomočjo uporabe različnih programov za analizo športnikovih nastopov. Rezultati tovrstnih raziskav so se izkazali za pomemben prispevek k ugotavljanju razlik med bolj in manj uspešnimi plesalci.

Namen doktorske disertacije bo analiziranje nastopa plesalcev v izbrani plesni zvrsti. Vključeval bo oblikovanje modela za analizo nastopa, kot npr. spremljanje plesalčevega gibanja, obvladovanje prostora, višina skokov, skladnost gibanja plesalcev formacij, koreografske značilnosti idr. Na podlagi modela se bo analizirano večji vzorec plesalcev v izbrani plesni zvrsti. Preučevalo se bo kakšne so obremenitve plesalcev, kateri segmenti vplivajo na uspešnost plesalcev, v čem se razlikujejo bolj in manj uspešni plesalci. Rezultati analize bodo lahko v pomoč pri trenažnem procesu, pri oblikovanju koreografij in povratni informaciji plesalcev. "

 

Research area 2:

"Title: Performance analysis in Sports Dance

Performance analysis (PA) is a key element for the success of any athlete, which is why various technological solutions are used in many sports disciplines to examine athletes' performances. In dance, the use of technology for the purpose of analyzing a dancer's performance is still more the exception than the rule. PA in dance has mainly aimed to understand the physiological, biomechanical, and choreographic requirements in dance. In recent years, some studies have also focused on examining movement and choreographic characteristics in dance. The results of such research have proven to be a significant contribution to determining differences between more and less successful dancers.

The aim of the doctoral dissertation will be to analyze the performance of dancers in a selected dance genre. It will involve the development of a model for PA, such as monitoring the dancer's movement, spatial control, jump height, synchronity of dancers' in formations, choreographic characteristics, etc. Based on the model, a larger sample of dancers in the chosen dance genre would be analyzed. The research will examine the physical demands on dancers, which parameters influence dancers' success, and the differences between more and less successful dancers. The results of the analysis could be helpful in the training process, choreography development, and providing feedback to the dancers."

 

Predstavitev področja raziskovanja 3:

"Naslov: Zanesljivost in veljavnost sodniških sistemov v plesu

V konvencionalnih estetskih športih imajo sodniki glavni vpliv na pravila in ocenjevanje ter posledično na končni rezultat športnikov, zato so raziskave na področju sodniškega ocenjevanja precej pogoste. Ocenjevanje nastopa plesnih parov na tekmovanju je odvisno od subjektivne sodniške ocene. Sodniški sistemi so se v zadnjih dveh desetletjih v večini plesnih zvrsteh spreminjali in nadgrajevali. Opredelilo se je več ocenjevalnih kriterijev, ki so vrednoteni s številom točk in vključujejo ocenjevalno lestvico. Kljub temu je še vedno večina sodniških sistemov v plesu pomanjkljivih in premalo natančno opredeljenih ter posledično manj zanesljivih. V zadnjih nekaj letih so bile narejene raziskave zanesljivosti in veljavnosti v nekaterih plesnih zvrsteh, na podlagi katerih so sistem ocenjevanja še nadgradili in ponekod spremenili, vendar pa večina sodniških sistemov v plesu še vedno ni bila preučevana.

Namen doktorske disertacije bo preučevanje zanesljivosti in veljavnosti sodniškega sistema v izbrani plesni zvrsti, ugotavljanje v katerih kriterijih se kaže boljša in katerih slabša zanesljivost in vpliv števila sodnikov na zanesljivost ocenjevanja. Vzorec bo predstavljalo več sodnikov in plesnih nastopov, ki jih bodo sodniki ocenili. Na podlagi rezultatov bodo vidne prednosti in slabosti ocenjevanja in bodo lahko oblikovani predlogi za spremembe sodniških sistemov."

 

Research area 3:

"Title: Reliability and validity of Judging Systems in Dance

In conventional aesthetic sports, judges have a significant influence on the rules and scoring, and consequently on the final results of the athletes, which. Therfore research on judging is quite common. Evaluating the performance of dancers in competitions relies on subjective judging. In recent decades, judging systems in most dance genres have been evolving and upgrading. Several evaluation criteria have been defined, which are scored and include a scoring scale. However, most judging systems in dance are still flawed, insufficiently defined, and consequently less reliable. In recent years, research has been conducted on the reliability and validity in some dance genres, based on which the judging systems have been further upgraded and, in some cases, changed. However, the majority of judging systems in dance have not yet been studied.

The aim of the doctoral dissertation will be to examine the reliability and validity of the judging system in a selected dance genre, determining in which criteria better and worse reliability is shown and the influence of the number of judges on the reliability of scoring. The sample will consist of multiple judges and dance performances that the judges will evaluate. Based on the results, the strengths and weaknesses of the judging will be evident, and proposals for changes to the judging systems can be formulated."

Šifra raziskovalca: 50745

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročja: Kineziologija, Analiza učinkovitosti v športu, Gibalne sposobnosti​

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Dr. Jožef Šimenko je deloval na Inštitutu za šport, Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za šport. Kasneje je svoje delo nadaljeval v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske na University of Greenwich, University of Essex in University of Hertfordshire. 
Njegovo raziskovanje je osredotočeno na borilne športe in borilne veščine s posebnim poudarkom na športni panogi judo. Druga raziskovalna področja na katerih prav tako deluje so raziskave na področju športnega treniranja, kondicijske priprave, preučevanje vojaške in policijske populacije, izokinetike, nogometa, uporaba modernih tehnologij v športni diagnostiki kot so 3D telesni skenerji, morfološke in funkcionalne asimetrije ter preučevanje športnih poškodb z sekundarno rehabilitacijo. Dr. Šimenko z njegovim dolgoletnim intenzivnim delovanjem v tujini in sodelovanjem z mednarodnimi strokovnjaki, vrhunskimi trenerji in vrhunskimi športniki omogoča veliko širino in kvaliteto raziskovanja. 
Borilni športi predstavljajo skupino najuspešnejših športov v samostojni Sloveniji z izjemnim številom vrhunskih dosežkov na Evropskih in Svetovnih prvenstvih ter Olimpijskih igrah. Kljub tem izjemnim dosežkom pa so z raziskovalnega vidika izjemno podhranjeni. To dopušča prostor za razvoj strokovnjakov, kateri lahko še dodatno pripomorejo k optimizaciji in dobremu razvoju mladih športnikov in znanstveni podpori pri analizi-spremljanju vrhunskih športnikov na področju borilnih športov.

Če vas omenjena področja zanimajo bi bilo raziskovalno sodelovanje z Dr. Šimenkom možno, a ne omejeno, na spodaj predstavljenih temah.  
Tema 1: Analize morfološkega statusa, temeljnih gibalnih in specifičnih sposobnosti z njihovim vplivom/povezanostjo na tekmovalno uspešnost športnikov skozi: analizo in aplikacijo merskih postopkov in merskih tehnologij, izdelava modelov/baterij merjenja bio-psiho-socialnega statusa športnika za meritve, spremljanje in nadzor športnikov v panogah borilnih športov in borilnih veščin. 
Tema 2: Analize tekmovalne učinkovitost športnikov v judu skozi analizo tekem in tekmovalnih indikatorjev z tekmovalno uspešnostjo ter podrobni analizi časovnih, prostorskih in gibalnih (tehnično-taktičnih) značilnosti juda glede na starostno kategorijo, spol in težinske kategorije. 
Tema 3: Analize problematike hidracije, hitrega zbijanja (rapid weight loss - RWL) in pridobivanja (rapid weight gain - RWG) telesne mase v borilnih športih z poudarkom na mladih športnikih. Cilji raziskovanja so ugotavljanje trenutnih praks/statusa/poznavanja/znanja (mladih) športnikov in njihovih trenerjev v Slovenskem prostoru z namenom razvoja aplikativnih metod za analizo stanja, smernic-postopkov in izobraževanj za preprečevanje negativnih posledic RPL in RWG na telesni in tekmovalni razvoj športnikov v borilnih športih.  
Tema 4: Analiza specifičnih obremenitev na skeletno-mišični sistem športnikov in zaznava morebitnih morfoloških in funkcionalnih asimetrij ter njihova povezanost s športnim rezultatom in pojavnostjo poškodb. 
Tema 5: Analiza morfoloških značilnosti, gibalnih vzorcev ter specifičnih obremenitev in potreb za optimalno operativno zmogljivost zaposlenih v vojski in policiji.

 

Research areas:

Dr Jožef Šimenko previously worked at the University of Ljubljana Institute of Sport and Faculty of Sport. He later continued his work in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland at the University of Greenwich, University of Essex and University of Hertfordshire. His research focuses on martial arts and combat sports (MA&CS) with a special emphasis on judo. Other research areas of his interest are research in the field of sports coaching, Strength & Conditioning, the study of the military and police personnel, isokinetics, football, the use of modern technologies in sports diagnostics such as 3D body scanners, morphological and functional asymmetries, the study of sports injuries with secondary rehabilitation and development of youth athletes. Dr Šimenko, with his many years of intensive work abroad and cooperation with international experts, top coaches and elite athletes, enables a great variety and quality of research. 

MA&CS represent a group of the most successful sports in Slovenia, with exceptional top achievements at European and World Championships and the Olympic Games. Despite these remarkable achievements, MA&CS are extremely malnourished from a research point of view. This leaves room for the development of experts who can further contribute to the optimization and good development of young athletes and scientific support in the analysis-monitoring of elite athletes in the field of MA&CS.

If you are interested in these areas, research cooperation with Dr. Šimenko would be possible, but not limited to the research topics (RT) presented below.  

RT1: Analyses of morphological status, basic motor, and specific abilities and their influence/connection on the competitive performance of athletes through 1) analysis and application of various measurement procedures and technologies; 2) development of models/batteries measuring the bio-psycho-social status of an athlete; 3) monitoring of athletes in MA&CS. 

RT 2:  Performance Analyses of judo athletes' competitive performance via video analysis of competitions and various competitive indicators connected to temporal, spatial, and movement (technical-tactical) characteristics of judo by age, gender, and weight categories. 

RT 3: Analyses of hydration, rapid weight loss (RWL) and rapid weight gain (RWG) in MA&CS with an emphasis on young athletes. The objectives of the research are to determine current practices/status/knowledge/understanding of (young) athletes and their coaches in Slovenia in order to develop applicable methods for analyzing the situation, development of guidelines-procedures and education to prevent negative consequences of RPL and RWG on the physical and competitive development of MA&CS athletes.  

RT 4: Analysis of specific loads on the Musculoskeletal system of athletes, detection of possible morphological and functional asymmetries, and their relationship with sports results and the occurrence of injuries. 

RT 5: Analysis of morphological characteristics, movement patterns, specific loads, and needs for optimal operational capacity of military and police personnel.

Šifra raziskovalke: 14968

Veda: Družboslovje

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Management v športu.Strateško načrtovanje v športu; Management športnih objektov; HRM v športu (veščine vodenja).

 

Research areas:

Management  in sport; Strategical Management in Sport; Sport facilities management; HRM in Sport.

Šifra raziskovalca: 20780

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Vzgoja in izobraževanje

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Telovadba, fitnes in telesna vadba: Raziskovanje vadbenih programov za izboljšanje telesne zmogljivosti in zdravja. Zasnova in razvoj raziskovalno-razvojnega programa Telovadba, katerega namen je spodbuditi gibalno nedejavne posameznike k redni gibalni dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter telesne zmogljivosti. Vadbe so pripravljene skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja RS.

Zdrav življenjski slog: Raziskovanje zdravega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije, posebej otrok in mladine. Razvijanje programov obšolske dejavnosti srednješolcev. Oblikovanje in razvijanje inovativnega animacijskega raziskovalno-razvojnega programa Sem IN, zdravo ŽIVIM! s podporno spletno aplikacijo, gradivi in video telovadbami. Namen programa je srednješolce spodbujati k zdravem življenjskem slogu.

Alpsko smučanje: Raziskovanje dejavnikov za določanje uspešnosti v alpskem smučanju (povezanost uspešnosti s telesnimi značilnostmi, gibalnimi sposobnostmi…). 

Jadranje na deski in drugi vodni športi: Raziskovanje intenzivnosti telesnega napora med jadranjem na deski in drugimi vodnimi športi. 

 

Research areas:

Physical condition, performance and fitness: Exploring programs to improve physical condition, performance and health. The design and development of the research and development program Exercise, the purpose of which is to encourage physically inactive individuals to engage in regular physical activity in order to maintain and improve health and physical performance. The exercises are prepared in accordance with the recommendations of the World Health Organization and the National Institute for Health Protection of the Republic of Slovenia.

Healthy lifestyle: Research into the healthy lifestyle of the inhabitants of Slovenia, especially children and youth. Developing extracurricular activity programs for high school students. Designing and developing an innovative animation research and development program Sem IN, zdravo ŽIVIM! with a supporting web application, materials and video exercises. The purpose of the program is to encourage high school students to lead a healthy lifestyle.

Alpine skiing: Investigating factors determining performance in alpine skiing (relationship of performance with physical characteristics, movement abilities...).

Windsurfing and other water sports: Exploring the intensity of physical exertion during windsurfing and other water sports.

Šifra raziskovalke: 39161

Veda: Medicina; Družboslovje

Področje: Srce in žilje; Šport

Podpodročje: Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Raziskovalno področje potencialnih doktorskih študentov bo usmerjeno na identificiranje in naslavljanje dejavnikov tveganja za zmanjšano kakovost življenja hemodializnih (HD) bolnikov.

Ti bolniki doživljajo raznoliko paleto simptomov, kot so zmanjšana telesna pripravljenost, osteoporoza, sarkopenija, utrujenost, krhkost, motnje spanja, sindrom nemirnih nog in upad kognitivnih sposobnosti. Posledica tega je pomembno zmanjšanje funkcionalne zmogljivosti in kakovosti življenja, kar dodatno zmanjšuje telesno in kognitivno aktivnost ter s tem poslabšuje simptome.

1. Raziskava: Objektivizirati celostno stanje HD bolnikov. Oceniti njihove telesne, fiziološke, gibalne in psihološke parametre, vključno z oceno kakovosti življenja, telesne zmogljivosti, kognitivnih sposobnosti, drugih psiholoških dejavnikov, telesno sestavo, analizo krvi in oceno dejavnikov življenjskega sloga (telesna dejavnost, utrujenost, kakovost spanja). Identificirati katere spremenljivke kažejo visoko korelacijo z zmanjšanjem telesne/kognitivne funkcionalne zmogljivosti, ki negativno vplivajo na kakovost življenja HD bolnikov. Oblikovati napovedne modele, ki bodo v pomoč pri napovedovanju dovzetnosti HD bolnikov za različne vrste intervencij na področju kakovosti življenja.

2. Raziskava: Razviti in izvesti celovito intervencijo, ki je sposobna upočasniti ali celo obrniti zmanjšanje funkcionalne zmogljivosti pri HD bolnikih. Ob tem želimo raziskati tudi mehanizme v ozadju sprememb (krvni biomarkerji, strukturne spremembe v možganih). Intervencija bo vsebovala med-dializno in izven-dializno (v domačem okolju) kognitivno in telesno vadbo. Za ta namen bo razvita spletna platforma, ki bo omogočala dostop do individualno prilagojenih videoposnetkov funkcionalnih treningov in videoposnetkov s teoretično vsebino. "

 

Research areas:

"The research area of potential doctoral students will focus on identifying and addressing risk factors for reduced quality of life in hemodialysis (HD) patients.

These patients experience a spectrum of symptoms, such as reduced physical fitness, osteoporosis, sarcopenia, fatigue, frailty, sleep disturbance, restless leg syndrome, and cognitive decline. The concomitant result is a significant reduction in functional capacity and quality of life (QoL), further reducing physical and cognitive activity, consequently aggravating these symptoms.

1. Research: Objectify the overall status of HD patients. Patients will undergo physical, physiological, and psychological assessments, including QoL, physical performance, cognitive performance, and other psychological domains, body composition, blood analysis, and lifestyle factors (physical activity, fatigue, sleep quality). Next, we will identify which variables show high correlations with the reduction in physical/cognitive functional capacity that negatively affect the QoL of HD patients. Second to that, we will also create predictions models that can help clinicians to predict the susceptibility of HD patients based on various domains of functioning.

2. Research: Develop and perform a comprehensive intervention that is capable of slowing down or even reversing the reduction in functional capacity in HD patients. We also want to further unravel potential mechanisms that can explain the benefits of this intervention (blood biomarkers, brain activity). The intervention will include combined intradialytic an

Šifra raziskovalca: 51914

Veda: Družboslovje, Medicina

Področje: Šport, Srce in ožilje

Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)

 

Predstavitev glavnega področja raziskovanja:

Kardiološka rehabilitacije predstavlja ključno intervencijo sekundarne preventive srčno-žilnih bolnikov (koronarnih bolnikov, bolnikov s srčnim popuščanjem in bolnikov s periferno žilno boleznijo, itd.), kjer igrata telesna vadba in svetovanje o telesni aktivnosti pomembno vlogo. V svojem raziskovalnem delu se ukvarjam s preučevanjem varnosti in učinkovitosti inovativnih vadbenih oblik in preučevanjem omejitvenih dejavnikov za vadbo pri srčno-žilnih bolnikih ter načine kako izboljšati njihovo raven telesne dejavnosti.

 

Ostala področja raziskovanja:

Telesna vadba, omejitve za vadbo in fiziološki odzivi v lokalni (okluzijska vadba) ali sistemski hipoksiji pri kroničnih bolnikih in pri rehabilitaciji mišično-skeletnih poškodb
Športna uspešnost in zmogljivost v ekipnih športih z žogo (košarka, rokomet)
Epidemiologija telesne (ne)dejavnosti pri kroničnih bolezni
Epidemiologija športnih poškodb
Kinezioterapevtske intervencije pri regeneraciji akutnih mišičnih poškodb

 

Raziskovalna tema 1

Telesna vadba je v procesu kardiološke rehabilitacije (KR) sestavljena iz aerobne vadbe in vadbe za moč, vendar pa smo še vedno priča izjemno nenatančnem predpisovanju obeh vadbenih oblik za optimalni napredek v telesni zmogljivosti srčno-žilnih bolnikov vključenih v ambulantno KR. Pri aerobni vadbi se predpisuje intenzivnost na podlagi % srčne frekvence, največje moči na obremenitvenem testu ali maksimalne aerobne zmogljivosti, kar največkrat ni odraz dejanskega
odziva bolnikov. Neznani so učinki predpisovanja aerobne vadbe na podlagi ventilatornih ali laktatnih pragov, ki natančneje izražajo stopnjo napora pri srčno-žilnih bolnikih. Obenem so neznani tudi učinki visok intenzivne intervalnega treninga pri ženskah in starejših srčno-žilnih bolnikih (>65 let). Cilj tematike bo izvesti randomizirano kontrolirano klinično študijo, kjer bo aerobna vadba glede na nivoju obremenitve ventilatornih pragov ali visoko intenzivna intervalna aerobna vadba primerjala s standardno aerobno vadbo predpisano v skladu z obstoječimi smerni Evropskega združenja za preventivno kardiologijo (50-80% največje obremenitve) pri bolnikih s srčno-žilnimi boleznimi.

 

Raziskovalna tema 2:

Telesna vadba je v procesu kardiološke rehabilitacije sestavljena iz aerobne vadbe (AV) in vadbe za moč (VM), vendar pa slednja ostaja še vedno zapostavljeno vadbeno sredstvo pri srčno-žilnih bolnikov vključenih v ambulantni KR. V praksi in večini dosedanjih kliničnih študij se je uporabljala zgolj vadba za moč z majhnimi do zmernimi bremeni (VM-MB; 30-60 % največje moči), kar lahko predstavlja premajhen stimulus za hipertrofijo in povečanje mišične moči. Učinki VM z velikimi bremeni (VM-VB; >70% največje moči) so bili do sedaj raziskani le pri večini odrastlih moških s srčno-žilnimi boleznimi, medtem, ko bi tovrstna vadbena intervencija koristila tudi starim bolnikom in/ali ženskam s koronarno boleznijo ali srčnim popuščanjem, kjer je pojavnost sarkopenije in krhkosti izjemno velika. Cilj tematike bo izvesti randomizirano kontrolirano klinično študijo, kjer se bo VM-VB v kombinacijo z AV primerjala z kombinacijo VM-MB in AV ali zgolj AV pri starejših bolnikih s koronarno boleznijo ali zgolj bolnicah ženskega spola.

 

Raziskovalna tema 3:

Koronarni bolniki in bolniki s srčnim popuščanjem so večino telesno nedejavni, kar negativno vpliva na njihovo prognozo zdravljenja ali pojavnosti ponovnih dogodkov. Podatkov o objektivno izmerjeni telesni dejavnosti in učinkih različnih multidisciplinarnih intervencij za povečanje zmerno-do-visoko intenzivne telesne dejavnosti in zmanjšanja sedenja primanjkuje. Zgolj telesna vadba in svetovanje o telesni dejavnosti sta bila le delno učinkovita pri izboljšanju nivoja telesne dejavnosti srčno-žilnih bolnikov, zato bo cilj teme uporabiti kombinacijo telesne vadbe, vadbenega svetovanja, e-opominjanja ter svetovanja o spremembah odnosa do telesne dejavnosti pri bolnikih s koronarno boleznijo vključenih v ambulantno kardiološko rehabilitacijo ter jo primerjati s standardno oskrbo.

 

Main research area:

Cardiac rehabilitation presents a key secondary prevention intervention of cardiovascular disease patients (patients with coronary artery disease, heart failure, peripheral artery disease, etc.), whereas physical activity and physical activity counselling have important role. I conduct research on safety and efficacy of innovative exercise training interventions and research on exercise intolerance in patients with cardiovascular diseases and how to improve their levels of physical activity.

 

Other research fields:

Exercise training and (in)tolerance and physiological responses to peripheral (blood flow
restriction exercise) or systemic hypoxia in patients with chronic disease or following
musculoskeletal injuries
Sports successfulness and performance in basketball and handball
Epidemiology of physical (in)activity in patients with chronic diseases
Epidemiology of sports injuries
Kinesiotherapeutic interventions following acute muscle injuries

 

Research topic 1:

Physical activity in cardiac rehabilitation (CR) consists of aerobic training (AT) and resistance training, although there the prescription of both training modalities is still very poor for optimal improvement of physical performance in patients with cardiovascular disease in ambulatory CR. The prescription of AT intensity is based on % of maximal heart rate, power output or maximal aerobic capacity, which often does not display true physical abilities of the patients.
AT based on ventilatory thresholds could provide more reliable exercise prescription tool, although it effects remain unknown in CR patients. In addition, the effect of high intensity interval AT remains unknown in female and elderly patients (>65 years) with cardiovascular diseases. The aim of this topic will be to perform a randomised, controlled clinical study, which will compare AT based on ventilatory threshold or high intensity interval AT with standard AT based on current guidelines from the European Association of Preventive Cardiology (50-80% of maximal effort) in cardiovascular disease patients.

 

Research topic 2:

Physical activity in cardiac rehabilitation (CR) consists of aerobic training (AT) and resistance training (RT), whereas RT remains underused in cardiovascular disease patients enrolled in ambulatory CR. In clinical practice and most published studies, only low-to-moderate load RT was used (LL-RT; 30-60% maximal strength), which may present suboptimal stimulus for muscle hypertrophy and strength. The effects of high load (HL-) RT (>70% of maximal strength) were examined only in mostly adult men with cardiovascular diseases, while such effects would be beneficial also for elderly and/or female patients with coronary artery disease or heart failure, whereas there is a very high prevalence of sarcopenia and frailty. The aim of this topic will be to perform a randomised, controlled clinical study, which will compare the effects of combined HL-RT with AT to combined LL-RT with AT or AT alone in elderly or female patients with coronary artery disease.

 

Research topic 3:

Coronary disease and heart failure patients are mostly physically inactive, which has negative effects on treatment prognosis or heart event recurrence. Data on objectively measured physical activity and effects of different multidisciplinary approaches for increasing moderate-to-vigorous intensity physical activity and decreasing sedentary behaviour is lacking. Exercise training and physical activity counselling have shown limited benefits on improvement of physical activity of cardiovascular disease patients, thus, the aim of this topic will be to apply the combination of exercise training, physical counselling, e-nudging and behavioural change counselling on physical activity in patients with coronary disease enrolled in ambulatory cardiac rehabilitation.

Šifra raziskovalke: 36249

Veda: Medicina – nevrobiologija; Družboslovje

Področje: Nevrobiologija; Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Bolečine v hrbtenici so pogosto posledica kroničnih preobremenitev. Sodobna spoznanja o vzrokih za nastanek bolečin v hrbtenici izpostavljajo negativen vpliv nepravilnih ponavljajočih se gibov, ki jih lahko spremlja lokalna nestabilnost in jih je težko prepoznati s prostim očesom. Ravno prepoznavanje in kasneje odpravljanje slednjih predstavlja enega od osrednjih ciljev preventivnih in rehabilitacijskih programov. Doktorski kandidat/ka se bo v sklopu projekta poglobil v funkcijo celotne hrbtenice, predvsem v načine in metode za iskanje bioloških indikatorjev nepravilnosti gibanja ter zaznavanja nestabilnosti hrbtenice. V ta namen bo na projektu uporabljal/a sodobno merilno opremo, s katero bo vrednotil/a preproste gibalne vzorce trupa, glave, vratu, rok ter nog s pomočjo biomehanskih značilk.Slednje bodo analizirane s pomočjo metod podatkovnega rudarjenja z namenom prepoznavanja prikritih podskupin pacientov ter asimptomatskih posameznikov. Uvodni korak bo nadgrajen z uporabo metod strojnega učenja, ki bodo omogočale izdelavo modelov za boljše razumevanje specifičnih zahtev posameznih podskupin ter razvrščanja ostalih pacientov v opisane skupine. S tem bo izdelano orodje, ki se bo lahko uporabljalo v preventivnih in rehabilitacijskih programih z namenom boljšega usmerjanja vadbenih intervencij. V zadnji fazi projekta, bo doktorski kandidat/ka izdelan sistem uporabil za snovanje gibalne intervencije ter preveril njeno učinkovitost za odpravljanje težav s hrbtenico.

 

Research areas:

Spine related pain is frequently caused by chronic overuse type of injuries. Up-to-date research stresses the negative effects of movement deficits which are frequently accompanied by local instability and are easily overlooked in visual assessments. The improvement of the latter represents one of the main goals in prevention and rehabilitation interventions. During the project, the PhD candidate will study the spinal movement function, with the focus on methods for identifying biological indicators of spinal movement deficits and local instabilities. During the work, state of the art measurement technology will be applied for assessments of spinal, upper and lower limb movements using biomechanical markers. The biomechanical marker-based parameters will be analysed using the datamining methods in order to identify patients and asymptomatic participants subgroups. This step will be further upgraded by applying the machine learning methods, which will enable development of subgroup models and improved understanding of specific subgroups movement deficits. In addition, such models will enable future classification of patients to previously identified subgroups. This tool will enable more precise intervention during prevention and rehabilitation phases. In the final phase of the project, the PhD candidate will apply the above described tool for constructing movement intervention program for patients with spine related pain and assess the effectiveness of such an approach.

Šifra raziskovalke: 16121

Veda: Družboslovje

Področje: Vzgoja in izobraževanje

Podpodročje: Psihologija (razvojna psihologija, športna psihologija)

 

Predstavitev področja raziskovanja:

"Potencialni doktorski študent bo lahko raziskovalno deloval na področju razvojne športne psihologije. Cilji raziskav, ki jih izvajamo s tujimi partnerji, se nanašajo na različne psihološke dejavnike, ki vplivajo na športnike, njihove trenerje in starše od vstopa v tekmovalni šport pa do prilagajanja na življenje po koncu vrhunske športne kariere.

V zadnjem času se raziskovalno osredotočamo na naslednja področja:

1. področje: duševno zdravje športnikov na različnih stopnjah njihove kariere

2. področje: razvoj športne kariere s poudarkom na proučevanju prehodnih obdobij med stopnjami kariere ter procesa prilagajanja

3. področje: motnje hranjenja v športu

4. področje: psihološki vidiki zdravega (oz. nezdravega) življenjskega sloga splošne populacije, s poudarkom na razvojno-psihološki perspektivi"

 

Research areas:

"The potential PhD student will research in the field of developmental sport psychology. The aims of the research, which we conduct with international partners, relate to the various psychological and developmental factors that influence athletes, their coaches and parents, from entry into competitive sport until the end of their competitive sports careers and adaptation to the post-sport life.

Recent research is focused on the following areas:

Area 1: Mental health of athletes at different stages of their careers

Area 2: Development of sport careers, with a focus on the transition periods between career stages and the process of adjustment

Area 3: Eating disorders in sport

Area 4: Psychological aspects of healthy (or unhealthy) lifestyles in the general population, with an emphasis on the developmental perspective."

Šifra raziskovalca: 28474

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

 

Predstavitev področja raziskovanja:

Potencialni doktorski študent bo lahko raziskovalno deloval na področju okoljske športne fiziologije in ergonomije. Cilj raziskav, ki jih izvajamo z domačimi (IJS) in tujimi partnerji (Univerza v Lozani, Univerza v Lyonu) je odkrivanje novih spoznanj na področju adaptacije posameznikov na različne okoljske razmere (hipoksija/višina/vročina) in uporabe le te v trenažne namene pri športnikih, preventivne namene v delovnih populacijah in kurativne namene v kliničnih populacijah. V zadnjem času največ raziskovalne pozornosti posvečamo preučevanju sposobnosti prilagoditve na hipoksijo/višino v »ranljivejših« populacijah in preučevanju potencialnega križnega adaptacijskega učinka med vročino in hipoksijo na izboljšanje športne sposobnosti. V prihodnje želimo na tem področju izvajati več raziskav s sodelovanjem deklet, saj trenutno vemo le malo o morebitnih razlikah med spoloma na tem področju.

 

Research areas:

The potential doctoral student will be engaged in research in the field of environmental sports physiology and ergonomics. The aim of the research, conducted in collaboration with domestic (IJS) and foreign partners (University of Lausanne, University of Lyon), is to uncover new insights into individuals' adaptation to various environmental conditions (hypoxia/altitude/heat) and their application for training purposes in athletes, preventive purposes in working populations, and therapeutic purposes in clinical populations. Recently, most of our research attention has been devoted to studying the ability to adapt to hypoxia/altitude in "vulnerable" populations and investigating the potential cross-adaptation effect between heat and hypoxia on improving athletic performance. In the future, we aim to conduct more research in this field involving female participants, as we currently know little about potential gender differences in this area.

Šifra raziskovalca: 12289

Veda: družboslovje; vzgoja in izobraževanje

Področje: šport


Predstavitev področja raziskovanja:

Delujem na področju “Analize temeljnih gibalnih in specifičnih sposobnosti ter vpliva na tekmovalno uspešnost športnikov”, kjer so temeljni cilji raziskovanja: iskanje in preverjanje značilnosti merskih postopkov, oblikovanje modelov merjenja za različna področja bio-psiho-socialnega statusa športnika, iskanje odnosov med potencialnimi, realizacijskimi in tekmovalnimi dimenzijami ter izdelava organizacijskega modela meritev, spremljanja in nadzora športnikov. Drugo področje je “Analize igralne učinkovitost športnikov”, kjer so cilji raziskovanja povezani z analizo igralnih značilnosti teniških igralcev v času tekem in treningov, povezanosti igralnih indikatorjev z uspešnostjo ter podrobni analizi časovnih, prostorskih in gibalnih (taktično - tehničnih) značilnosti teniške igre.
Tretje področje je “Vpliv specifičnih trenažnih obremenitev na skeletno-mišični sistem športnikov”, kjer so cilji vezani uporabo in preverjanje značilnosti različnih merskih postopkov in analizi vpliva enostranskih obremenitev na skeletno - mišični sistem športnikov.

 

Research areas:

Work in the field of "Analysis of basic movement and specific abilities and influence on athletes' competitive performance", where the main objectives of the research are to find and verify the characteristics of measurement methods, build measurement models for different areas of the athlete's bio-psycho-social
status, find relationships between potential, realization and competition dimensions, and build an organizational model for the measurement, monitoring and control of athletes. The second area is "Analysis of Athletes' Game Performance", where the research objectives are related to analyzing the game characteristics of athletes during matches and training sessions, linking game indicators to performance and a detailed analysis of the temporal, spatial and
movement (tactical-technical) characteristics of tennis play. The third area is "The influence of specific training loads on the skeletal-muscular system of athletes", where the objectives are related to the application and verification of the characteristics of different measurement methods and the analysis of the effects of unilateral loads on the skeletal-muscular system of athletes.

Šifra raziskovalca: 20405

Veda: Družboslovje

Področje: Vzgoja in izobraževanje


Predstavitev področja raziskovanja:

Dr. Gregor Jurak je redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani v Sloveniji. Dr. Jurak je vodja raziskovalne ekipe SLOfit, ene najbolj propulzivnih evropskih raziskovalnih ekip na področju spremljanja telesne zmogljivosti v izobraževalne in zdravstvene namene. Je tudi koordinator mednarodne mreže FitBack, ki podpira razvoj sistemov za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov. Dr. Jurak je izkušen raziskovalec, strokovnjak in strateg na področju športa in športne vzgoje, predvsem na področju telesne zmogljivosti in 24-urnega gibalnega vedenja otrok in mladostnikov. Ima bogate izkušnje pri koordinaciji in sodelovanju pri Horizon, Erasmus+ in drugih raziskovalnih projektih. Zelo se posveča implementaciji izsledkov raziskav v prakso in oblikovanje politik. Je član ekspertne skupine Evropske komisije za športno statistiko in nekaj strateških strokovnih teles v Sloveniji na področju športa in izobraževanja, prvi avtor nacionalnega programa športa in soavtor nacionalnih učnih načrtov športne vzgoje. Dr. Jurak ima dokazane vodstvene kompetence, pridobljene na magistrskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter izkušnje kot direktor Fundacije za šport, prodekan za finance in vodja več projektov. Trenutno se posveča nadgradnji SLOfit – slovenskega sistema za vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti. Več informacij na www.slofit.org/to-smo-mi. 

 

Research areas:

Dr. Gregor Jurak is a Professor on Faculty of Sport at the University of Ljubljana in Slovenia. Dr. Jurak is head of SLOfit research team, one of the most propulsive European teams using fitness monitoring for educational and health purposes. He is also a coordinator of an international FitBack network that supports development of systems for monitoring physical fitness of children and adolescents. Dr. Jurak is experienced researcher, expert and strategist in Sport and Physical education, especially on physical fitness and physical activity on children and adolescents. He has waste experience in coordinating and participating in Horizon, Erasmus+ and other research projects. He is very devoting to implement research findings to the practice and policy-making. He is the member of European Commission expert group on Sport Statistic and few strategical professional bodies in Slovenia on the sport and education area, first author of national programme of sport and co-author of national PE curriculums. Dr. Jurak has well proven managerial competencies acquired on master study in School for Economics and Business at University of Ljubljana and experience as a Director of national Sport Foundation, Vice-dean for Finance and project manager for several projects. Currently, he is focusing on upgrading SLOfit – Slovenian physical fitness monitoring system. More information on https://en.slofit.org/research.

Šifra raziskovalca: 20755

Veda: Družboslovje

Področje: Šport

Podpodročje: Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik

 

Veda: Medicinske vede

Področje: Zdravstvene vede

 

Predstavitev področja raziskovanja:

V širšem smislu je področje športne biomehanike temeljno področje znotraj kineziologije, ki se osredotoča na preučevanje človeškega gibanja, športne uspešnosti športnikov ter njihovih interakcij z okoljem in športno opremo s pomočjo zakonov mehanike. To področje pogosto integrira fiziološke spremenljivke in materialno znanost z namenom optimizacije uspešnosti gibanja in opreme v različnih športih, kot tudi spodbujanja zdravega gibanja in zmanjševanja tveganja poškodb. Številne študije na področju biomehanike vključujejo razvoj tehnologij za merjenje biomehanskih in fizioloških dejavnikov, povezanih z gibanjem in športno opremo. Kot vodja laboratorija za biomehaniko ima dr. Supej dostop do najsodobnejše raziskovalne opreme. Njegovo obsežno mednarodno sodelovanje in vodenje/sodelovanje v evropskih ter domačih raziskovalnih in industrijskih projektih omogočata širok spekter raziskovalnih priložnosti.

Research areas:

In a broader context, the field of sports biomechanics is a fundamental area within kinesiology that focuses on examining human movement, athlete performance, and their interactions with the environment and sporting equipment using mechanical principles. This field often integrates physiological variables and material science to optimize movement performance and equipment in various sports, as well as promote healthy movement and reduce injury risks. 
Numerous studies in biomechanics involve the development of technologies for measuring biomechanical and physiological factors related to movement and sports equipment. As the head of the biomechanics laboratory, Dr. Supej has access to state-of-the-art research equipment. His extensive involvement in international collaborations and participation/leadership in European and domestic research and industrial projects provide a wide range of research opportunities.