Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje in dokončanje programa

OBVESTILO:  VPIS V TRETJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KINEZIOLOGIJA 2021/2022

 

Odpravek sklepa 39. Seje Senata UL; SKLEP št. 3.2.:

Če doktorand zaradi epidemije ni mogel prijaviti teme doktorske disertacije in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti v študijskem letu 2021/2022.

Opomba: Prošnja doktoranda mora biti oddano v referatu za doktorski študij  UL FŠ najpozneje do 25.8.2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 KT. V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika. V tretji letnik se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse obveznosti iz prvega in drugega letnika; 3.letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu. Zadnji, četrti letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Načini in oblike izvajanja študija

Predlagani študijski program se bo izvajal v obliki rednega in tudi izrednega študija. Redni študij bo potekal v obliki organiziranih predavanj in vaj, morebitni izredni študij pa bo skladno z 91. členom Statuta Univerze v Ljubljani organiziran glede na število vpisanih izrednih študentov.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje do oddaje doktorske disertacije.